Bankowość

Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej: Jak go sporządzić?

Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski30.03.20248 min.
Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej: Jak go sporządzić?

Spis treści

Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej to narzędzie prawne, które pozwala na zakończenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Może być składany w różnych sytuacjach, np. gdy dłużnik spłacił już całość zadłużenia lub gdy dalsze prowadzenie egzekucji byłoby bezcelowe ze względu na brak majątku dłużnika. Przygotowanie takiego wniosku wymaga jednak dopełnienia określonych formalności i dołączenia niezbędnych dokumentów.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej należy składać w formie pisemnej, wskazując konkretne przyczyny uzasadniające umorzenie.
 • Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane jako podstawa umorzenia.
 • Wniosek taki kieruje się do komornika prowadzącego daną sprawę egzekucyjną.
 • Ważne jest dopilnowanie wszystkich formalności, aby wniosek nie został odrzucony.
 • Umorzenie egzekucji komorniczej wiąże się z koniecznością uiszczenia określonych opłat.

Przyczyny złożenia wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego może zostać zakończone poprzez złożenie wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej. Istnieje kilka powodów, dla których dłużnik może podjąć taką decyzję. Przede wszystkim, jeśli całkowicie spłacił on swoje zadłużenie, dalsze prowadzenie egzekucji staje się bezcelowe. W takiej sytuacji wniosek o umorzenie pozwala na formalnie zakończenie sprawy.

Inną przyczyną może być brak jakiegokolwiek majątku dłużnika, który mógłby podlegać egzekucji. Jeżeli komornik wyczerpał już wszystkie możliwości zajęcia składników majątkowych, a dłużnik nie posiada żadnych dochodów ani nieruchomości, dalsza egzekucja staje się bezprzedmiotowa. Wtedy wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej jest właściwym rozwiązaniem.

Przesłanki umorzenia egzekucji

Kluczową przesłanką do umorzenia postępowania egzekucyjnego jestwykazanie, że jego dalsze prowadzenie nie doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela. Dzieje się tak, gdy dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i nie posiada żadnego majątku podlegającego zajęciu. Inną ważną przesłanką jest całkowita spłata długu przez dłużnika – wówczas dalsza egzekucja traci jakiekolwiek uzasadnienie.

Podstawą do umorzenia mogą być również inne okoliczności, które czynią egzekucję bezprzedmiotową lub niemożliwą do przeprowadzenia. Przykładowo może to być śmierć dłużnika czy przedawnienie roszczenia. W każdym przypadku należy jednak wykazać istnienie odpowiedniej przesłanki umorzenia.

Przygotowanie wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej

Aby skutecznie złożyć wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej, należy przygotować go starannie i formalnie. Proces ten wymaga zachowania określonych reguł. Przede wszystkim wniosek musi zostać sporządzony w formie pisemnej, gdyż komornik nie przyjmie ustnej prośby o umorzenie.

We wniosku niezbędne jest wskazanie konkretnej podstawy prawnej uzasadniającej umorzenie postępowania egzekucyjnego. Może to być np. całkowita spłata zadłużenia lub brak jakichkolwiek składników majątkowych dłużnika nadających się do zajęcia. Okoliczności te muszą zostać szczegółowo wyjaśnione i poparte odpowiednimi dowodami.

Pamiętaj, że formalnie prawidłowo przygotowany wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej procedury. Dzięki temu komornik będzie mógł sprawnie rozpatrzyć sprawę.

W treści wniosku należy zawrzeć również dane identyfikujące sprawę egzekucyjną, takie jak sygnatura akt, imiona i nazwiska stron postępowania czy numer sprawy. Pozwoli to na właściwe przypisanie wniosku do prowadzonej egzekucji. Na końcu dokument powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.

Czytaj więcej: Czy podawanie numeru konta jest bezpieczne? Rozwiewamy wątpliwości

Wymogi formalne wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej

Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej musi spełniać określone wymogi formalne, aby mógł zostać prawidłowo rozpatrzony przez komornika. Jednym z najważniejszych wymogów jest właściwa forma pisemna – wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, nigdy ustnej.

We wniosku należy precyzyjnie wskazać przyczynę uzasadniającą umorzenie postępowania egzekucyjnego. Może to być całkowita spłata długu, brak jakiegokolwiek majątku dłużnika nadającego się do zajęcia lub inne okoliczności czyniące dalsze prowadzenie egzekucji bezcelowym. Przytoczone przesłanki wymagają odpowiedniego udokumentowania.

Kolejnym istotnym wymogiem jest podanie we wniosku danych identyfikujących sprawę, w której wnioskowane jest umorzenie egzekucji. Chodzi tu m.in. o sygnaturę akt, nazwiska stron, numer sprawy egzekucyjnej. Dzięki temu komornik będzie mógł bezbłędnie powiązać wniosek z właściwym postępowaniem.

 • Forma pisemna wniosku
 • Wskazanie przyczyny umorzenia
 • Udokumentowanie przesłanek
 • Dane identyfikujące sprawę
 • Podpis wnioskodawcy

Na koniec wniosek powinien zostać podpisany przez składającego go dłużnika lub jego pełnomocnika. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów może skutkować odmową przyjęcia wniosku przez komornika lub wydaniem postanowienia o jego zwrocie celem uzupełnienia braków formalnych.

Składanie wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej

Zdjęcie Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej: Jak go sporządzić?

Po przygotowaniu wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej zgodnie z wymogami formalnymi, nadchodzi czas na jego złożenie. Dokument ten należy skierować bezpośrednio do komornika prowadzącego daną sprawę egzekucyjną. Można to zrobić osobiście poprzez stawienie się w kancelarii komorniczej lub przesłać wniosek pocztą.

W przypadku osobistego złożenia wniosku, komornik potwierdzi jego odbiór poprzez opatrzenie go datą i podpisem. Jeżeli wniosek jest przesyłany pocztą, warto ubiegać się o potwierdzenie jego doręczenia – może to być np. zwrotne potwierdzenie odbioru lub przesyłka polecona za potwierdzeniem doręczenia. Pozwoli to uniknąć ewentualnych sporów co do terminu złożenia wniosku.

Od momentu złożenia prawidłowego wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej należy oczekiwać na jego rozpatrzenie przez komornika. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub potrzeby uzupełnienia dokumentacji, komornik może wezwać stronę do usunięcia tych uchybień w wyznaczonym terminie.

Sposób składania wniosku Osobiście w kancelarii komorniczej Przesyłka pocztowa
Potwierdzenie złożenia Opatrzenie datą i podpisem komornika Zwrotne potwierdzenie odbioru lub przesyłka polecona

Po rozpatrzeniu wniosku komornik wyda stosowne postanowienie – o umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub o odmowie umorzenia wraz z uzasadnieniem. Od niekorzystnego rozstrzygnięcia komornika przysługuje stronom zażalenie do właściwego sądu rejonowego.

Niezbędne dokumenty do wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej

Do prawidłowo sporządzonego wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające podstawę ubiegania się o umorzenie postępowania. Ich rodzaj będzie zależał od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

W przypadku całkowitej spłaty zadłużenia przez dłużnika, konieczne będzie przedstawienie dowodów wpłat na rzecz wierzyciela i komornika. Mogą to być potwierdzenia przelewów bankowych, pokwitowania przyjęcia wpłat przez komornika lub zaświadczenia wystawione przez wierzyciela.

Przykładowe dokumenty

Jeżeli podstawą wniosku jest brak jakiegokolwiek majątku mogącego podlegać egzekucji, dłużnik powinien udokumentować tę okoliczność. Może to być np. zaświadczenie o dochodach lub ich braku, oświadczenie o stanie majątkowym, wyciągi z odpowiednich rejestrów potwierdzające niewystępowanie składników majątkowych na nazwisko dłużnika.

W niektórych przypadkach wymagane mogą być również inne dokumenty, np. akty zgonu potwierdzające śmierć dłużnika lub wierzyciela, dokumenty świadczące o przedawnieniu roszczenia czy orzeczenia sądowe mające wpływ na byt postępowania egzekucyjnego. Zawsze jednak rodzaj potrzebnych dokumentów będzie zależał od indywidualnych okoliczności sprawy.

Koszty wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej

Złożenie wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej wiąże się z poniesieniem określonych opłat i kosztów. Ich wysokość jest ściśle regulowana przepisami prawa i zależy od rodzaju sprawy oraz wniosku.

Podstawową opłatą jest tzw. opłata stała związana ze złożeniem wniosku do komornika. Jej wysokość jest stała i aktualnie wynosi 60 zł. Do tego dochodzą także koszty samego postępowania o umorzenie egzekucji, które obejmują między innymi koszty przesyłek komorniczych, podróży służbowych etc.

 • Opłata stała za wniosek – 60 zł
 • Koszty postępowania o umorzenie
 • Wydatki komornika (przesyłki, wyjazdy służbowe)

Ponadto komornik może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek uiszczenia tzw. zaliczki na pokrycie przyszłych wydatków związanych z prowadzeniem postępowania o umorzenie. Jej wysokość jest szacowana indywidualnie dla każdej sprawy.

Finalnie koszty złożenia wniosku o umorzenie kosztów komorniczych egzekucyjnych mogą się wahać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych w najbardziej skomplikowanych sprawach. Jednak bez ich poniesienia procedura umorzenia nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Podsumowanie

Efektywne zakończenie sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez komornika często wymaga złożenia wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej. Jest to niezbędne w sytuacji całkowitej spłaty zadłużenia, braku majątku dłużnika czy innych okoliczności uniemożliwiających skuteczne zaspokojenie wierzyciela. Przygotowanie takiego wniosku wiąże się z zachowaniem ścisłych wymogów formalnych.

Odpowiednie udokumentowanie przesłanek oraz pokrycie kosztów postępowania, w tym wniosku o umorzenie kosztów komorniczych egzekucyjnych, ma kluczowe znaczenie. Tylko prawidłowo sporządzony wniosek gwarantuje jego właściwe rozpatrzenie przez komornika. Pozwala to na sprawne zakończenie postępowania egzekucyjnego w sytuacjach, gdy jego kontynuacja jest bezcelowa.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Najskuteczniejsze feromony: przewodnik po atrakcyjnych zapachach
 3. Lakier hybrydowy: marki i firmy, najlepsze lakiery do paznokci
 4. Najlepsze pomysły na biznes na wsi
 5. Ceny bitcoina - Aktualne kursy i wartość Bitcoin - Kup, Sprzedaj, Inwestuj
Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski

Jestem pasjonatem nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Na moim blogu dzielę się wizjami na temat przyszłości AI oraz publikuję analizy wpływu innowacji technologicznych na biznes, ekonomię i bezpieczeństwo sieci. Poruszam również tematykę trendów w bankowości. Dostarczam specjalistyczną wiedzę.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły